เราออกแบบเกมส์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อวัฒนธรรมทั่วโลกและเป็นผู้นำการเล่นเกมส์ที่สร้างสรรค์